Allround-SecureSince 1984CCV Borg

PrivacyVerklaring

Allround Secure Allround Secure, gevestigd aan Industrieweg 82 A 2651BD Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.allround-secure.nl Industrieweg 82 A 2651BD Berkel en Rodenrijs +31104214122

M.W. Siffels is de Functionaris Gegevensbescherming van Allround Secure Hij is te bereiken via privacy@allround-secure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Allround Secure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@allround-secure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Allround Secure verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslag “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst”. Daaruit volgen de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Allround Secure verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Allround Secure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Allround Secure) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Allround Secure bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:
- Klantgegevens, zoals NAW, Telefoon, Geslacht, E-Mail & Bankgegevens welke dienen enkel worden gebruikt voor het uitvoeren van de aangeboden/overeengekomen dienst.
Hiervoor geld een Bewaartermijn gedurende overeenkomst; Deze gegevens worden bewaard zolang als klant een actieve overeenkomst heeft met Allround Secure (of met partijen waarvoor Allround Secure als onderaannemer / volmacht zijn/haar taken uitvoert) voor het normaal kunnen uitvoeren van de overeengekomen dienst, gegevens worden enkel na beëindiging van deze overeenkomst bewaard als hiervoor reden is voor het afwikkelen van bijvoorbeeld achterstallige betalingen of gerechtelijke procedures, na afwikkelen van alle lopende processen zullen de gegevens worden verwijderd.
- Logboekgegevens, zoals meldingen van alarm, service, onderhoud of in/uitschakelingen, welke enkel worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst(en) of bij verzoek van klant hiervoor geldt een bewaartermijn van 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Allround Secure verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Allround Secure gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Allround Secure en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@allround-secure.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Allround Secure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Allround Secure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@allround-secure.nl. Allround Secure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 


© 2018, Allround Secure.  Alle rechten voorbehouden.

 
 
Allround Secure Privacyverklaring